PORADNIK

Niedbędnik pracodawcy – aktualności

http://www.bankier.pl/podatki-i-zus/wskazniki-i-stawki/skladki-i-zasilki-zus

Poradnik pracodawcy (PIP)

https://www.pip.gov.pl/pl/kodeks-pracy/2651,kodeks-pracy.html

♦ Przepisy ogólne

♦ Stosunek pracy

♦ Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

♦ Obowiązki pracodawcy i pracownika

♦ Odpowiedzialność materialna pracowników

♦ Czas pracy

♦ Urlopy pracownicze

♦ Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

♦ Zatrudnianie młodocianych 

♦ Bezpieczeństwo i higiena pracy

♦ Układy zbiorowe pracy

♦ Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

♦ Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

♦ Przedawnienie roszczeń

♦ Przepisy końcowe

Ważne Strony

♦ Izba Rzemieślnicza w Łodzi – www.izbarzem.eu
♦ Związek Rzemiosł Polskiego – www.zrp.pl
♦ Ochotnicze Hufce Pracy – www.ohp.pl
♦ PIP – www.pip.gov.pl
♦ ZUS – www.zus.pl
♦ Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli – http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zdunskiej-woli
♦ Urząd Miasta Zduńska Wola –www.zdunskawola.pl

♦ Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli – www.powiatzdunskowolski.pl
♦ Urząd Gminy Zduńska Wola – www.gminazdunskawola.pl
♦ Polska Fundacja Przedsiębiorczości – www.pfp.com.pl
♦ Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl
♦ Fundusz Mikro – www.funduszmikro.com.pl