ZUS przedsiębiorców

Składki ZUS 2022

UWAGA!

Wysokość składek ZUS w 2022 roku

zależy od wybranej formy opodatkowania.

Forma opodatkowania:

Zasady ogólne – skala podatkowa

(Składki pełne)

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2022

(forma opodatkowania: zasady ogólne – skala podatkowa)

.
 Zdrowotne    Emerytalne Rentowe Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składek
(II-XII '2022)
dochód 3553,20
Składka ZUS za miesiące

luty-grudzień 2022

9% dochodu 693,58 284,26 87,05 59,34 1 87,05

Razem społeczne z chorobowym = 1124,23

Razem społeczne bez chorobowego = 1037,18

Łącznie miesięczne składki ZUS
luty-grudzień 2022

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa)

1211,28

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej)

1124,23

Forma opodatkowania:

Zasady ogólne – skala podatkowa

(Składki preferencyjne)

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących

działalność gospodarczą – obowiązujące w okresie

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

(forma opodatkowania: zasady ogólne – skala podatkowa)

.
 Zdrowotne    Emerytalne Rentowe Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(II-XII '2022)
dochód 903,00
Preferencyjna składka ZUS za miesiące

luty-grudzień 2022

9% dochodu 176,27 72,24 22,12 15,08 1

Razem społeczne z chorobowym = 285,71

Razem społeczne bez chorobowego = 263,59

Łącznie miesięczne składki ZUS
luty-grudzień 2022

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

285,71

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

263,59

Forma opodatkowania:

Podatek liniowy

(Składki pełne)

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2022

(forma opodatkowania: podatek liniowy)

.
 Zdrowotne    Emerytalne Rentowe Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składek
(II-XII '2022)
dochód 3553,20
Składka ZUS za miesiące

luty-grudzień 2022

4,9% dochodu 693,58 284,26 87,05 59,34 1 87,05

Razem społeczne z chorobowym = 1124,23

Razem społeczne bez chorobowego = 1037,18

Łącznie miesięczne składki ZUS
luty-grudzień 2022

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa)

1211,28

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej)

1124,23

Forma opodatkowania:

Podatek liniowy

(Składki preferencyjne)

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących

działalność gospodarczą – obowiązujące w okresie

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

(forma opodatkowania: podatek liniowy)

.
 Zdrowotne    Emerytalne Rentowe Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(II-XII '2022)
dochód 903,00
Preferencyjna składka ZUS za miesiące

luty-grudzień 2022

4,9% dochodu 176,27 72,24 22,12 15,08 1

Razem społeczne z chorobowym = 285,71

Razem społeczne bez chorobowego = 263,59

Łącznie miesięczne składki ZUS
luty-grudzień 2022

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

285,71

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

263,59

Forma opodatkowania:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

(Składki pełne)

Składki ZUS na rok 2022 Ryczałt

Roczne przychody

0 – 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

– 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna 335,94 559,89   1007,81
   Składka emerytalna 693,58 693,58     693,58
   Składka rentowa 284,26 284,26     284,26
   Składka chorobowa   87,05   87,05       87,05
   Składka wypadkowa   59,34   59,34       59,34
   Składka na Fundusz Pracy   87,05   87,05       87,05
   RAZEM 1 547,22 1 771,17   2 219,09

Forma opodatkowania:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

(Składki preferencyjne)

Preferencyjne składki ZUS na rok 2022 Ryczałt

Roczne przychody

0 – 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

– 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna 335,94 559,89   1007,81
   Składka emerytalna 176,27 176,27     176,27
   Składka rentowa   72,24   72,24       72,24
   Składka chorobowa   22,12   22,12       22,12
   Składka wypadkowa   15,08   15,08       15,08
   Składka na Fundusz Pracy     0,00     0,00         0,00
   RAZEM 621,65 845,60   1 293,52
Forma opodatkowania:
Karta podatkowa
Składki ZUS na rok 2022 Karta podatkowa

Składki

pełne

Karta podatkowa

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 270,90     270,90
   Składka emerytalna 693,58     176,27
   Składka rentowa 284,26       72,24
   Składka chorobowa   87,05       22,12
   Składka wypadkowa   59,34       15,08
   Składka na Fundusz Pracy   87,05         0,00
   RAZEM 1 482,18     556,61

1 Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli:

  • 01.01.2003 – 31.03.2006 – 1,93%

  • 01.04.2006 – 31.03.2009 – 1,80%

  • 01.04.2009 – 31.03.2012 – 1,67%

  • 01.04.2012 – 31.03.2015 – 1,93%

  • 01.04.2015 – 31.03.2018 – 1,80%

  • od 01.04.2018 – 1,67% podstawy wymiaru

2 W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. W tym okresie obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna (więcej informacji na ten temat znajduje się na tej stronie). W okresie kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorcę obowiązują wszystkie składki ZUS (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy), lecz w wartościach preferencyjnych (tabela dolna). Dopiero po upływie 30 miesięcy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich składek ZUS w pełnej wysokości (tabela górna).

3 W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli nie spełniasz któregoś z powyższych warunków, a chciałbyś uniknąć składek ZUS, kliknij tutaj.

Przedsiębiorca spełniający powyższe warunki ma możliwość opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości według stawek preferencyjnych (tabela dolna). Składki preferencyjne przysługują również po wykorzystaniu 6-miesięcznego zwolnienia z ZUS (o którym mowa w punkcie powyżej), a więc w praktyce przysługują w okresie od 7 do 30 miesiąca działalności gospodarczej.

4 Składki ZUS w ryczałtowej wysokości (przedstawione w tabelach) dotyczą jedynie tych przedsiębiorców, którzy w całym poprzednim roku osiągnęli przychody wyższe niż 120 tys. zł. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.02.2020 r., osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę, mają możliwość uniknięcia ryczałtowych składek ZUS. Osoby takie mogą opłacać niższe składki, których wysokość uzależniona jest od wartości dochodów osiągniętych w roku poprzednim.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie.

 

Podstawa prawna:

  •  Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),
  • Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.),
  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).