WYNAGRODZENIE UCZNIÓW

Wynagrodzenie brutto uczniów – NAUKA ZAWODU (Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia)

Wynagrodzenie

Obowiązuje od … do …

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

356,21 zł 427,46 zł 498,70 zł

01.06.2023 – 31.08.2023

336,67 zł 404,01 zł 471,34 zł 01.03.2023 – 31.05.2023

Wynagrodzenie brutto uczniów – PRZYUCZENIE DO ZAWODU (Uczniowie, którzy NIE ukończyli Szkoły Podstawowej)

Wynagrodzenie

PRZYUCZENIE

 Obowiązuje od .. do ..
284,97 zł 01.06.2023 – 31.08.2023

269,34 zł 01.03.2023 – 31.05.2023

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz.278 z późn. zm.):

§ 19. 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%,
2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%,
3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%.

§ 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.”