O NAS

Cech Rzemiosł Różnych jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości w rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 roku Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej oraz sądów.

CELAMI CECHU SĄ:

  • Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
  • Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;
  • Utrwalenie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
  • Wykonywanie, na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej w Łodzi, w której Cech jest zrzeszony zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu;
  • Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może.