ORGANIZACJA

Cech Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli zrzesza na zasadzie dobrowolności pracodawców – rzemieślników z terenu powiatu zduńskowolskiego.
Cech zrzesza rzemieślników reprezentujących wysoki poziom wiedzy zawodowej i kierujących się zasadami etyki zawodowej. Rzemieślnicy – członkowie Cechu gwarantują rzetelne i solidne wykonawstwo usługi czy wyrobów.
Członkiem Cechu może zostać osoba wykonująca rzemiosło (w zakresie wszystkich branż) samodzielnie lub w spółce cywilnej.
Członkiem Cechu może być również przedsiębiorca, nie będący rzemieślnikiem, prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie, w spółce cywilnej lub jawnej osób fizycznych.
Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji w formie pisemnej oraz dokumentów potwierdzających wykonywanie rzemiosła albo innej działalności gospodarczej.
Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
Wszelkich informacji udziela Biuro Cechu.

Cech jako organizacja samorządu gospodarczego:
♦ Promuje działalność gospodarczą i społeczno- zawodową rzemiosła.
♦ Sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle. Zgodnie z Art. 3 pkt. 5 ustawy o rzemiośle Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są „… być członkami cechu lub izby rzemieślniczej”.
♦ Udziela pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonych w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła.
♦ Reprezentuje interesy środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej.
♦ Uczestniczy w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.

Cech Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli
w zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego realizuje następujące zadania:
Prowadzi ewidencje /wykaz/ pracodawców zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego /zawiera informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych osób szkolących, wolnych miejscach do wykorzystania w celu szkolenia/
Prowadzi ewidencje umów w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców,
Prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników młodocianych oraz uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego,
Udziela informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu,
Udziela informacji oraz przygotowuje i udostępnia niezbędną dokumentację związana z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych,
Promuje naukę zawodu organizowaną z zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dot. przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków mistrza szkolącego oraz pracownika młodocianego.

Cech Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli:
udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem uczniów młodocianych w rzemiośle,
pomaga w wypełnianiu wszelkich wniosków i druków,
reprezentuje rzemieślników wobec urzędów i organizacji,
organizuje spotkania okolicznościowe.