ZUS dla nowych firm

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla NOWYCH FIRM          w 2019 r.:

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy od 5 lat mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek ZUS dla nowych firm stanowi kwota odpowiadająca 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ubezpieczenia społeczne

Składki na ZUS:

styczeń – grudzień 2019 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 675,00 zł

(30% x 2.250,00 zł)

emerytalne: 131,76 zł
rentowe: 54,00 zł
chorobowe: 16,54 zł
wypadkowe*: 11,27 zł                 (1,67%) od 01.04.2019 r.  do 31.03.2020 r.
Fundusz Pracy*** 16,54 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

styczeń – grudzień 2019 r.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3.803,56 zł

zdrowotne: 342,32 zł

    *Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 1.04.2019 r. od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru.

**kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą do 31 marca 2020 r.

*** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2019 r.: 2.250,00 zł).

 

Podstawa prawna:

 – art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),
– rozporządzenie z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r. nr 1026),
– obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1018).

Ta strona używa plików cookie więcej informacji

Ustawienia cookie na tej stronie są mają na celu umożliwić jak najlepszy dostęp do strony, oraz ulepszyć jej funkcjonowanie.

Zamknij