WYNAGRODZENIE UCZNIÓW

Wynagrodzenie brutto uczniów – NAUKA ZAWODU (Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia)

Wynagrodzenie

Obowiązuje od … do …

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

259,93 zł 311,91 zł 363,90 zł

01.03.2020 – 31.05.2020

246,58 zł 295,90 zł 345,21 zł 01.12.2019 – 29.02.2020

Wynagrodzenie brutto uczniów – PRZYUCZENIE DO ZAWODU (Uczniowie, którzy NIE ukończyli Szkoły Podstawowej)

Wynagrodzenie

PRZYUCZENIE

 Obowiązuje od .. do ..
207,94 zł 01.03.2020 – 31.05.2020

197,26 zł 01.12.2019 – 29.02.2020

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz.278 z późn. zm.):

§ 19. 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%,
2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%,
3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%.

§ 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.”