WYNAGRODZENIE UCZNIÓW

 

Wynagrodzenie brutto uczniów

 

Wynagrodzenie

Obowiązuje od … do …

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

162,20 zł 202,74 zł 243,29 zł

01.06.2015 – 31.08.2015

157,71 zł 197,13 zł 236,56 zł 01.03.2015 – 31.05.2015

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz.278 z późn. zm.):

§ 19. 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%,
2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,
3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.

§ 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.”