WYNAGRODZENIE UCZNIÓW

Wynagrodzenie brutto uczniów – NAUKA ZAWODU (Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia)

Wynagrodzenie

Obowiązuje od … do …

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

282,87 zł 339,44 zł 396,01 zł

01.12.2021 – 28.02.2022

275,23 zł 330,27 zł 385,32 zł 01.09.2021 – 30.11.2021

Wynagrodzenie brutto uczniów – PRZYUCZENIE DO ZAWODU (Uczniowie, którzy NIE ukończyli Szkoły Podstawowej)

Wynagrodzenie

PRZYUCZENIE

 Obowiązuje od .. do ..
226,29 zł 01.12.2021 – 28.02.2022

220,18 zł 01.09.2021 – 30.11.2021

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz.278 z późn. zm.):

§ 19. 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%,
2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%,
3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%.

§ 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.”