ZUS przedsiębiorców

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców w 2020 r.

Ubezpieczenia społeczne

Składki na ZUS:

styczeń – grudzień 2020 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 3.136,20 zł

emerytalne: 612,19 zł
rentowe: 250,90 zł
chorobowe: 76,84 zł
wypadkowe*: 52,37 zł (1,67%) od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
Fundusz Pracy 76,84 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

styczeń – grudzień 2020 r.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:  4.026,01 zł

zdrowotne: 362,34 zł

  *Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 1.04.2019 r. od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru.

**kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą od 1 kwietnia 2019 r.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Podstawa prawna:

  •  Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),
  • Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.),
  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).