INFORMACJE

WYBIERZ NAUKĘ ZAWODU

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli
udziela każdemu zainteresowanemu informacji na temat praktycznej nauki zawodu
w godzinach: 8.00- 15.00

Chcesz wybrać dobry zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, w zawodach poszukiwanych w kraju i za granicą, przyjdź lub zadzwoń po więcej informacji do Cechu. Zakłady rzemieślnicze zrzeszone w naszej organizacji prowadzą kształcenie uczniów młodocianych w zawodach:

♦ elektromechanik pojazdów samochodowych
♦ mechanik pojazdów samochodowych
♦ blacharz samochodowy       

♦ stolarz
♦ tapicer
♦ krawiec      

♦ kucharz
♦ piekarz
♦ cukiernik
♦ murarz
♦ dekarz

♦ elektryk
♦ monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
♦ fryzjer

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się poprzez:
♦ naukę zawodu,
♦ przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz dokształcanie teoretyczne.
/dotyczy uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową/

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego i może dotyczyć prac, których rodzaj nie wymaga odbycia nauki zawodu.
/dotyczy uczniów, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej/

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Istnieje możliwość podpisania umowy o pracę w celu nauki zawodu dla uczniów, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli szkołę podstawową i ukończyli 18 lat – ale tylko do 31 grudnia tego roku w którym jednocześnie ukończyli szkołę podstawową i 18 lat. Osoby takie powinny zgłosić się do Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli w celu podpisania umowy (do 31 grudnia).

Uczniowie pobierając praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych kształcą się w Branżowych Szkołach I Stopnia.
Po zakończeniu nauki otrzymują świadectwo szkolne oraz po zdaniu egzaminu, którego koszty ponoszą pracodawcy, uzyskują tytuł czeladnika. Absolwenci szkół zawodowych mogą kontynuować naukę w szkole średniej a jednocześnie już podjąć pracę.

W obecnych czasach istnieje zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami zawodowymi. Po trzech latach pracy w danym zawodzie można przystąpić do egzaminu mistrzowskiego, który jest jednoznaczny z uzyskaniem tytułu technika.

Świadectwo czeladnicze oraz Dyplom mistrzowski są honorowane zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju.

Okres na jaki została podpisana umowa o pracę w celu nauki zawodu zostaje wliczony do wysługi lat od których zależą uprawnienia emerytalno- rentowe.